Connect with us

Dom i ogród

Czy używane pralki to dobra inwestycja?

Published

on

pralki używane

Zapewne sporo osób zgo­dzi się ze stwier­dze­niem, że wybór i wypo­sa­że­nie domu w sprzęt AGD pochła­nia sporą część budżetu prze­zna­czoną na aran­ża­cję prze­strzeni do życia. W przy­padku prze­pro­wa­dza­nia gene­ral­nych remon­tów naj­czę­ściej decy­zja pada na zakup cał­ko­wi­cie nowych sprzę­tów, które dodat­kowo nada­dzą pomiesz­cze­niom odmie­nio­nego i odświe­żo­nego cha­rak­teru. Decy­zja ta natu­ral­nie zostaje poprze­dzona wyszu­ki­wa­niem i porów­ny­wa­niem, gdyż liczba dostęp­nych ofert zdaje się nie­mal nie­ogra­ni­czona. Nato­miast co zro­bić, gdy trzeba wymie­nić pralkę na już, ponieważ stara prze­stała dzia­łać? Co zrobić, gdy mno­gość wyboru staje się przy­tła­cza­jąca? Wówczas z pomocą przy­cho­dzi myśl o zaku­pie sprzętu uży­wa­nego.

Dla­czego uży­wane pralki i inne sprzęty AGD są warte roz­wa­że­nia?

Po pierwsze: główną zaletą, jaką niesie ze sobą zakup używanej pralki, jest oszczęd­ność. Nie­wiele jest osób, które mogą sobie nagle pozwo­lić na wyda­tek rzędu kilku tysięcy zło­tych na zakup nowego urzą­dze­nia, zwłasz­cza gdy spo­dzie­wamy się nadej­ścia cza­sów, w któ­rych każdą wydaną zło­tówkę trzeba będzie oglądać znacznie uważniej.

Po dru­gie: można zde­cy­do­wać się na odku­pie­nie od kogoś lub znalezienie w outletach dokładnie takiego samego modelu urzą­dze­nia, jaki był używany dotychczas. Jeżeli ktoś jest zado­wo­lony ze swo­jej pralki, z jej funk­cji i dzia­ła­nia, a zwy­czaj­nie nie zależy mu na czymś innym, now­szym i bar­dziej unowocześniony, to używana pralka sprawdzi się w tym celu niemalże doskonale.

Po trze­cie: dba­łość o śro­do­wi­sko. W dzi­siej­szych cza­sach coraz pręż­niej i gło­śniej roz­wi­jają się wszel­kiego rodzaju ruchy pro­eko­lo­giczne zachę­ca­jące do korzy­sta­nia z tego, co już się ma lub poszukiwania przedmiotów z tzw. w dru­giej ręki w duchu popu­lar­nego slo­ganu less waste (mniej mar­no­traw­stwa). Zamiast wybie­rać nowy sprzęt, zwy­czaj­nie warto dać dru­gie życie temu, co jest jesz­cze sprawne i może posłu­żyć nowemu wła­ści­cie­lowi.

W takim razie: gdzie szu­kać?

Jeśli już zapa­dła decy­zja o takim zaku­pie, to zapewne w nie­jed­nej gło­wie poja­wia się pyta­nie: jak znaleźć uży­wane pralki? Szybko oka­zuje się, że opcji jest cał­kiem sporo, a bli­żej warto przyj­rzeć się nastę­pu­ją­cym spo­so­bom, które zwięk­szą szansę na udany zakup:

  • rodzina i zna­jomi: miej­sce, od któ­rego można zacząć to popy­tać wśród bli­skich, czy aku­rat nie pla­nują wymiany sprzętu, który jest potrzebny. Jeśli szczę­ście dopi­sze, to moż­liwe, że uda się pozy­skać urzą­dze­nie bez wyda­wa­nia pie­nię­dzy.
  • sąsiedz­kie i lokalne grupy wymian na Face­bo­oku: w takich miej­scach można liczyć na życz­liwe osoby, które chęt­nie odda­dzą za drobną opłatą rze­czy, któ­rych już nie potrze­bują w ramach wspie­ra­nia swo­jej spo­łecz­no­ści.
  • outlety ze sprzętem agd i rtv: to doskonała przestrzeń do tego, aby zakupić pralki powystawowe lub używany sprzęt w doskonałym stanie – dodatkowo zyskując jednocześnie kilkuletnią gwarancję. Kolejną zaletą jest atrakcyjna cena i szeroki wybór zróżnicowanych sprzętów i urządzeń.

Pod­su­mo­wu­jąc, pozy­ska­nie uży­wanych sprzę­tów ma sporo zalet i nie jest trud­nym zada­niem. W momencie, gdy przyj­dzie czas wymiany starego lub zużytego sprzętu, warto rozważyć taki zakup.

Continue Reading